Taisyklės

Siuntų, krovinių pervežimo į Norvegiją

TAISYKLĖS

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Vežėjas  veža siuntas, krovinius į Norvegiją ir teikia kitas paslaugas pagal žemiau nurodytas sąlygas. Šios taisyklės taip pat nustato įmonės, jos darbuotojų atsakomybės atvejus.

1.2. Įmonė priima vežti siuntas, krovinius ir teikti kitas paslaugas tik pagal žemiau nurodytas sąlygas.

1.3. Paslaugos užsakovai privalo susipažinti su taisyklėmis prieš užsakydami paslaugas.

1.4. Šios taisyklės taikomos kiekvienam siuntų ar krovinių gabenimui.

1.5. Jei su Klientu yra pasirašoma sutartis, joje numatytos sąlygos negali prieštarauti  šiose taisyklėse numatytoms sąlygoms.

1.6. Įmonė turi teisę patikrinti siuntas, įsitikinti, jog siuntoje nėra draudžiamų vežti daiktų.

1.7. Siuntos tikrinamos nepažeidžiant LR įstatymų.

 

2. Siuntų ir krovinių įpakavimas ir ženklinimas

2.1. Daiktai turi būti supakuoti taip, kad nekeltų pavojaus vežėjui, tretiesiems asmenims, transporto priemonei ir kitoms pakuotėms.

2.2. Pakuotė turi būti tokia, kad joje esantys daiktai būtų apsaugoti nuo sugadinimų.

2.3. Popieriniai, polietileniniai maišai, audiniai nėra tinkama pakuotė.

2.4. Jei daiktai įpakuoti netinkamai įmonė neprisiima atsakomybės už saugų siuntos transportavimą.

2.5. Jei įmonės atstovas įvertinęs siuntos ar krovinio  įpakavimą nustato, kad įpakavimas netinkamas transportavimui, gali padaryti žalos tretiesiems asmenims, transporto priemonei, turi teisę atsisakyti priimti siuntą ar krovinį.

2.6. Visos pakuotės turi būti pažymėtos šiais rekvizitais: Siuntėjo vardas, pavardė (arba pavadinimas), adresas ir pašto kodas; Gavėjo pavadinimas, tikslus pristatymo adresas (gatvė, namo nr. Miestas, pašto kodas), būtina nurodyti gavėjo telefono numerį, bei siunčiamų pakuočių skaičių .Siuntos be nurodyto adreso ir telefono numerio,arba su klaidingai nurodytu adresu ar telefono numeriu, gali nepasiekti gavejo ir gali būti  grąžinamos  į įmonės būstinę, iš kur daiktus turi atsiimti klientas.

 

3. Siuntėjo garantija

3.1. Siuntėjas garantuoja, kad visos prekės yra tinkamai supakuotos, paženklintos, ant pakuotės yra nurodyti tikslūs siuntėjo ir gavėjo adresai, telefono numeriai.

3.2. Siuntėjas garantuoja, kad bus asmuo ar kita technika siuntos pakrovimui ir iškrovimui.

3.3. Siuntėjas garantuoja, kad siuntoje nėra draudžiamų siųsti daiktų, išvardytų 5 punkte. Jei siuntėjas nesilaikys šios nuostatos visus nuostolius įmonei turės atlyginti siuntėjas.

3.4. Jei už krovinį priskaičiuojami muito mokesčiai, juos apmoka siuntėjas arba gavejas.

 

4. Įmonės atsakomybė

4.1.  Įmonė atsako už siuntų ar krovinių neišsaugojimą (paradimą, trūkumą, sugadinimą), atsiradus dėl jos kaltės ir atlygina Klientui padarytą žalą Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytais pagrindais ir tvarka.

4.2. Įmonė neatsako už prekių trūkumą ar sugadinimą, jei jos buvo supakuotos ir paženklintos nesilaikant taisyklėse numatytų reikalavimų.

4.3. Įmonė neatsako už valstybinės institucijos konfiskuotą siuntą.

 

5. Daiktai kurios įmonė atsisako vežti

5.1. Įstatymais draudžiami vežti daiktai ar medžiagos, kurie savo cheminėmis ar fizinėmis savybėmis gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai, aplinkai ir t.t.

5.2. Daiktai ar medžiagos, kurių gabenimas yra uždraustas pagal valstybės įstatymus, kurios teritorijoje vykdomas pervežimas.

5.3. Gabenimui nepriimami daiktai:

  • Ginklai, šaudmenys, sprogstamosios medžiagos,narkotikai,narkotinės medžiagos;
  • Greitai gendantys maisto produktai;
  • Pinigai, vertybiniai popieriai, taurieji metalai, brangakmeniai, antikvariniai daiktai;
  • Įstatymais draudžiama spausdinta, garso, vaizdo ar elektroniniu pavidalu išsaugota medžiaga.
  • Daiktai, kurių pervežimui reikalingos specialios temperatūros, oro, drėgmės ir kitos papildomos sąlygos.
  • Tabako gaminiai;
  • Alkoholiniai gėrimai.
  • Bulves
  • Visos prekės, kurias draudžia įstatymas, bet kurios kurios Vyriausybės ar valstybės ar vietos valdžios institucijos bet kurioje šalyje kur prekės yra gabenamos.

5.4. Siunta, krovinys, kuriame buvo rasta draudžiamų vežti daiktų (žr. Nr. 5.3.), grąžinama siuntėjui arba į įmonės būstinę, iš kur daiktus turi atsiimti klientas. Ji nebus transportuojama ir už draudžiamus daiktus išieškoma trigubo dydžio bauda, skaičiuojant pagal Norvegijos baudų įkainius.

Siuntoje radus bulvių 1kg-100 eur .(radus ir mažesni kieki 100 eur.)

Siuntoje radus cigarečiu 200 vnt.-100 eur(radus ir mažesni kieki 100 eur.)

Siuntoje radus alkoholinių gėrimų( degtinė, alus, brendis…),  už vieną litrą 100 eur..(radus ir mažesni kieki 100 eur.)

Siuntoje radus kitų nei ankšciau išvardintų draudžiamų vežti daiktų (gramas,miligramas,litras,mililitras,sprogmenys,ginklai…)taikoma 300 eur. bauda uz kiekviena rastą draudžiamą vežti daiktą

 

6. Pretenzijų reiškimas

6.1. Klientas privalo pranešti bendrovei apie patirtus nuostolius ar žalą per 5 dienas, nuo siuntos gavimo dienos ir patvirtinti tai raštu per 14 dienų nuo gavimo dienos. Jeigu klientas to nepadaro, įmonė neatsako už jokią žalą ar paradimą, išskurus tuos atvejus, kai klientas patvirtina, kad:

6.2. 1.  Pagrįstai nebuvo įmanoma klientui perspėti įmonę arba pareiškia tokį pareikalavimą raštu per nustatytą terminą.

 

7. Atvejai, kuriais įmonė neprisiima atsakomybės

7.1. Įmonė neatsako už netiesioginius nuostolius, tokius kaip pelno praradimas, bei neturtinės žalos, įskaitant reputacijos.

7.2. Įmonė neatsako ir neišmoka jokios kompensacijos, jeigu patiriamas nuostolis dėl to, kad siunta ar krovinys parandami arba pristatoma pavėluotai , dėl nuo įmonės nepriklausančių aplinkybių, tokių kaip:

7.2.1. Teisėti ar neteisėti valstybės institucijų ar įstaigų veiksmai arba neveikimas, dėl jų susidariusios transporto spūstys, eilės bei kitokios kliūtys siuntų ar krovinių pervežimui.

7.2.2. Boikotai, streikai, lokautai, nespartus darbas kaip streiko forma, gamybinių ar administracinių pastatų užėmimas bei darbo sustabdymas.

7.2.3. Stichinės nelaimės: smarkios audros, pūgos, ciklonai, gausiai iškritęs sniegas, žemės drebėjimai, jūrų ar upių potvyniai, žaibai.

7.2.4. Sprogimai, gaisrai, mašinų, gamybinių pastatų ir kurių nors (arba visų) vidaus komunikacijų sunaikinimas.

7.2.5. Karas (paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maištai ir revoliucijos, piratavimas, sabotažas.

7.2.6. Muitinės ar kitų valstybės institucijų procedūros.

7.2.7. Siuntėjo ar gavėjo veiksmai (neveikimas).

7.2.8. Kitos Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir tarptautinėse sutartyse nurodytos aplinkybės